Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 3. Уредбе о интерном конкурсу („Службени гласник РС“, број 17/16), тачке III редни број 1. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени лист општине Кикинда“, број 36/15 и „Службени лист града Кикинде“ бр. 8/16 и 12/16), и члана 32. Одлуке о градској управи („Службени лист града Кикинда“, број 22/2016) и Решења о попуњавању радних места интерним конкурсом у Градској управи града Кикинда број: III-04-111-7/2017 од 11.04.2017.године, начелник Градске управе града Кикинде објављује:

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите интерни конкурс
Преузмите решење за интерни конкурс

Ј А В Н И   П О З И В
ЗА ОБУКУ У ОБЛАСТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ИЗБОР НАЈБОЉИХ ПОСЛОВНИХ ИДЕЈА

Регионални едукативни центар – Банат реализује пројекат „ИСТРАЖИ СВОЈ БИЗНИС – ФАЗА 2“ у партнерству са 7 организација из јавног и приватног сектора на територији 3 локалне самоуправе: Кикинде, Новог Сада и Старе Пазове. Пројекат се реализује у оквиру Програма „Подршка спровођењу Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике у Републици Србији са фокусом на политику запошљавања и повећања запошљивости младих –главна фаза“ који спроводи Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, а уз финансијску подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу.

Преузмите јавни позив
Преузмите образац пријаве

На основу члана 59. Статута Града Кикинде („Службени лист Града Кикинде“, број 1/16-пречишћен текст, 17/16), Градско веће Града Кикинде, дана 15.03.2017. године донело је:

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Предлог по Јавном конкурсу за доделу средстава из буџета Града Кикинде за реализацију програма/пројеката, који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији удружења грађана и програма из области уметности и културе за 2017. годину у граду Кикинда.

2. Одобравају се средства из буџета Града Кикинде за 2017. годину, за реализацију програма/пројекта, који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији удружења грађана и програма из области уметности и културе за 2017. годину у граду Кикинди која ће се усмерити према следећем табеларном прегледу:

Преузмите комплетан закључак

ГРАДСКО ВЕЋЕ

расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава путем дотација из буџета града Кикинда за 2017. годину за реализацију манифестације Матурантска парада 2017. у граду Кикинди

Преузмите конкурсну документацију

На основу члана 59. Статута Града Кикинда („Службени лист Града Кикинда“, број 1/16 – пречишћен текст, 17/16), Градско веће Града Кикинда на седници од 02.03.2017. године, донело је следећи

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Предлог по Конкурсу за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ-суфинансирања потреба у области спорта за 2017 годину.

2. Одобравају се средства из буџета Града Кикинда за 2017 годину – из средстава намењених за ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ-према следећим табеларним прегледима:

Преузмите закључак са табелом резултата
 

На основу члана 59. Статута Града Кикинда („Службени лист Града Кикинда“, број 1/16 – пречишћен текст, 17/16), Градско веће Града Кикинда на седници од 02.03.2017. године, донело је следећи

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Предлог по Конкурсу за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за ГОДИШЊЕ/РЕДОВНЕ ПРОГРАМЕ-плаћени спортски тренер-суфинансирања потреба у области спорта за 2017 годину.

2. Одобравају се средства из буџета Града Кикинда за 2017 годину – из средстава намењених за ГОДИШЊЕ/РЕДОВНЕ ПРОГРАМЕ-плаћени спортски тренер-према следећим табеларним прегледима:

Преузмите закључак са табелом резултата
 

На основу члана 59. Статута Града Кикинда („Службени лист Града Кикинда“, број 1/16 – пречишћен текст, 17/16), Градско веће Града Кикинда на седници од 02.03.2017. године, донело је следећи

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Предлог по Конкурсу за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за ГОДИШЊЕ/РЕДОВНЕ ПРОГРАМЕ суфинансирања потреба у области спорта за 2017 годину.

2. Одобравају се средства из буџета Града Кикинда за 2017 годину – из средстава намењених за ГОДИШЊЕ/РЕДОВНЕ ПРОГРАМЕ -Основне програмске активности спортских клубова/удружења/организација према следећим табеларним прегледима

Преузмите закључак са табелом резултата

На основу члана 59. Статута Града Кикинда („Службени лист Града Кикинда“, број 1/16 – пречишћен текст, 17/16), Градско веће Града Кикинда на седници од 02.03.2017. године, донело је следећи

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Предлог Секретаријата за друштвене делатности за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за БЕНИФИЦИРАНЕ КЛУБОВЕ-КЛУБОВЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД-суфинансирања потреба у области спорта за 2017 годину.

2. Одобравају се средства из буџета Града Кикинда за 2017 годину – из средстава намењених за БЕНИФИЦИРАНЕ КЛУБОВЕ-КЛУБОВЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД.


Преузмите закључак са табелом резултата

На основу члана 3. Уредбе о интерном конкурсу („Службени гласник РС“, број 17/16), тачке III редни број 1. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени лист општине Кикинда“, број 36/15 и „Службени лист града Кикинде“ бр. 8/16 и 12/16), и члана 32. Одлуке о градској управи („Службени лист града Кикинда“, број 22/2016) и Решења о попуњавању радних места интерним конкурсом у Градској управи града Кикинда број: III-04-111-1/2017 од 14.02.2017.године, начелник Градске управе града Кикинде објављује:ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДЕ

 

Преузмите интерни конкурс
Преузмите решење за интерни конкурс

 ГРАДСКО ВЕЋЕ

расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2017. годину за суфинансирање

-ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА-
(програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта)

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију

 ГРАДСКО ВЕЋЕ

расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2017. годину за суфинансирање

-ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА-
(ПЛАЋЕНИ СПОРТСКИ ТРЕНЕР)

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију

 ГРАДСКО ВЕЋЕ

расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2017. годину за суфинансирање

-ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА-
(ОСНОВНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ СПОРТСКИХ КЛУБОВА/УДРУЖЕЊА/ОРГАНИЗАЦИЈА)

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију

  ГРАДСКО ВЕЋЕ
расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава путем дотација из буџета града Кикинда за 2017. годину при реализацији пројеката из области радне праксе младих, а која су од значаја за град Кикинда

Преузмите текст конкурса
Преузмите смернице конкурса
Преузмите образац пријаве
Преузмите пријавни формулар

 На основу чланова 17. - 20. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење) и члана 52. тачка 1. став 3. Статута града Кикинде, градоначелник града Кикинде

расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Кикинда у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања за 2017. годину

Преузмите текст јавног конкурса
Преузмите образац пријаве
Преузмите образац буџета
Преузмите образац наративног извештаја
Преузмите образац финансијског извештаја
Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката
Решење о расподели средстава
Предлог расподеле средстава
Обавештење
Образац - ревидирани буџет
Закључак о исправци решења о расподели
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ

расписуjе

К О Н К У Р С
за суфинансирање програма/проjеката из области уметности, културе и удружења грађана за 2017. годину

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсне формуларе

 На основу чланова 17. - 20. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење) и члана 52. тачка 1. став 3. Статута града Кикинде, градоначелник града Кикинде

расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Кикинда у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања за 2017. годину

Преузмите текст јавног конкурса
Преузмите образац пријаве на конкурс
Решење о поништењу конкурса

 Град Кикинда, Комисија за доделу стипендија, на основу члана 23. став 1. алинеја 3. Правилника о додели стипендија за младе таленте и ученике и студенте слабијег материјалног стања са територије града Кикинда (бр V-110-14/2008 – пречишћен текст и V-110-11/2016 ) расписује и објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КИКИНДА

Град Кикинда, у циљу подстицања талентованих студената који су у току школовања остварили изузетне резултате, као и подршке студентима који су слабијег материјалног стања, расписује конкурс за доделу стипендија студентима основних студија за школску 2016/2017. годину (период: октобар – јун).

Преузмите текст конкурса
Резултати конкурса

 На основу члана 59. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 1/16 – пречишћен текст) и Одлуке о наградама и признањима општине Кикинде („Службени лист општине Кикинде“, број 4/94, 7/96, 10/99 и 8/01) Градско веће града Кикинде, на седници одржаној дана 17.11.2016. године, донело је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ
ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Преузмите текст конкурса

На основу члана 3. Уредбе о интерном конкурсу („Службени гласник РС“, број 17/16), тачке III редни број 1. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени лист општине Кикинда“, број 36/15 и „Службени лист града Кикинде“ бр. 8/16 и 12/16), члана 5. Одлуке о утврђивању органа града Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 6/16) и члана 19. Одлуке о општинској управи („Службени лист општине Кикинда“, број 3/09, 14/11, 45/13 и 14/15) и Решења о попуњавању радних места интерним конкурсом у Градској управи града Кикинда број:III-03-111-2/2016 од 06.09.2016.године, начелник Градске управе града Кикинде објављује:

ИНТЕРНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите текст конкурса

Преузмите исправку текста конкурса

 

 

 

На основу члана 3. Уредбе о интeрном конкурсу („Службени гласник РС“, број 17/16), тачке III редни број 1. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени лист општине Кикинда“, број 36/15 и „Службени лист града Кикинде“ бр. 8/16 и 12/16), члана 5. Одлуке о утврђивању органа града Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 6/16) и члана 19. Одлуке о општинској управи („Службени лист општине Кикинда“, број 3/09, 14/11, 45/13 и 14/15), начелник Градске управе града Кикинде, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОПУЊАВАЊУ РАДНИХ МЕСТА ИНTЕРНИМ КОНКУРСОМ
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДА

Преузмите текст решења

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КИКИНДА ЗА 2017. ГОДИНУ

 


У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима

 

Преузмите текст јавног позива
Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу сточарства за 2017. годину
Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу власништва над инфраструктуром за 2017. годину
Закључак о скидању усева на узурпираном пољопривредном земљишту

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за пријаву младих незапослених лица


Град Кикинда, у партнерству са Регионалним центром за друштвено-економски развој – Банат, и општином Нови Бечеј, реализује пројекат под називом “ПАРТНЕРСТВОМ ДО ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОСТВАРЕЊА МЛАДИХ”, финасиран од стране Министарства омладине и спорта Републике Србије у оквиру Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу.

Кроз комбинацију теоријских и практичних програма обука, пројекат тежи да допринесе смањењу дугорочне незапослености у региону, путем развијања и имплементације механизама за подизање капацитета и запошљивости младих, односно повећања усклађености знања, вештина и компетенција незапослених са потребама тржишта рада.

Пројектом је предвиђено да 20 младих незапослених лица са територије Града Кикинде, који се налазе на евиденције Националне службе за запошљавање, похађа обуку из области модерне пољопривреде и прехрамбене индустрије, у трајању од десет дана. Након завршених теоријских обука, 10 њих ће бити упућено на тромесечну радну праксу код одабраних менторских предузећа. Радна пракса ће бити финансирана од стране пројекта у бруто износу од 24.000,00 динара, а млада незапослена лица ће имати прилику да теоријски стечена знања примене у пракси, додатно унапреде своје компетенције и стекну стално запослење.

Овим путем позивамо сва заинтересована незапослена лица, старосне доби до 30 година, са територије Града Кикинде да доставе своје пријаве за учешће на пројекту. Пријаве се подносе лично на адресу Tрг српских добровољаца 12 ( канцеларија 90 ) или на адресу Националне службе за запошљавање у Кикинди, улица Доситејева 24.
Такође, пријаве можете послати и путем е-маила на адресу vesna.danic@nsz.gov.rs

Образац за пријављивање, можете преузети ОВДЕ, у просторијама Националне службе за запошљавање у Кикинди, као и у Градској кући, канцеларија 90.

Рок за пријаву је 15. Август 2016. године.

Детаљније информације у вези са Јавним позивом могу се добити на интернет страници: www.kikinda.org.rs или путем е-маила zoran.ciculic@kikinda.org.rs
 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КИКИНДА ЗА 2017. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 –др. Закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинда ( у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позив којим обавештава:
• образовне установе-школе, пољопривредне стручне службе и социјалне установеда да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
• високообразовне установе-факултете и научне институте чији је оснивач држава и установе за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
• правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства,
да доставе потребну документацију ради остваривања права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Кикинда за 2017. годину, до 31. октобра 2016. године.

Потребна документација:
1) Захтев за остваривање права коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица;
2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице ( не старији од шест месеци);
3) Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог Јавног позива у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене докментације.
Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8,00 до 15,30 асова, у просторијама Услужног центра Градске управе града Кикинда, Улица Трг српских добровољаца, бр.12, или са сајта: www.kikinda.org.rs.
Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2016. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног.
Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници Градске управе града Кикинда или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2017. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територији града Кикинда за 2017. годину, на адресу: Градска управа града Кикинда, ул.Трг српских добровољаца, бр12. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.
Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Љубан Средић, телефон: 410-106, email: ljuban.sredic@kikinda.org.rs или лично у просторијама Градске управе града Кикинда, Улица Трг српских добровољаца бр. 12, први спрат, канцеларија бр. 77.
Овај јавни позив објавити у недељним локалним новинама „Kikindske“, интернет страници града Кикинда и огласним таблама месних канцеларија.

ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА

 Секретаријат за заштиту животне средине града Кикинда расписује
К О Н К У Р С
„Мој екстеријер“


Конкурс је отворен до дана 22. јул 2016. године. Заинтересовани суграђани своје учешће могу пријавити у следећим категоријама:
- најлепша башта
- најлепши балкон
- најлепши сеоски парк
- најлепше школско двориште

Потребну документацију доставити Писарници ГУ Кикинда са назнаком:

Град Кикинда
Секретаријат за заштиту животне средине
За конкурс „Мој екстеријер“
23300 Кикинда, Трг српских добровољаца 12

Више информација у вези са конкурсом можете добити на телефон 0230/410-157

ГРАД КИКИНДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 На основу члана 6. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине града Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, број 28/09 и 10/10) и Програмa коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине града Кикинда у 2016. години, Градско веће града Кикинда,

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање пројеката у области:
Унапређење и заштита животне средине у граду Кикинда у 2016. години

Преузмите текст јавног конкурса
Преузмите образац пријаве на јавни конкурс

 

Дечији хор "ЧУПЕРАК" расписује

КОНКУРС
ЗА УЧЕШЋЕ НА 7. ИНТЕРНАЦИОНАЛНОМ ФЕСТИВАЛУ МУЗИКЕ ЗА ДЕЦУ
"ТА СЕ ПЕСМА ЉУБАВ ЗОВЕ"

Интернационални фестивал музике за децу ”Та се песма љубав зове” је музичко уметничка манифестација такмичарског карактера, а право учешћа имају солисти узраста од 6 до 14 година и аутори музичких нумера за децу са простора бивше СФРЈ. На конкурс се могу пријавити песме за децу које су раније објављиване, али при одабиру, приоритет ће имати песме које су настале након одржавања прошлогодишњег фестивала (нумере које су компоноване и снимљене у периоду од 1. октобра 2015. до 21. августа 2016. године) и које су текстом, музиком и аранжманом прилагођене узрасту деце од 6 до 14 година.

За детаљне информације о потребној конкурсној документацији и условима учешћа на Фестивалу, послати молбу на е-mail адресу: studio.cuperak@yahoo.com.

 

 На основу члана 58. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 4/06 – пречишћен текст, број 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Општинско веће општине Кикинда на седници од 01.03.2016. године, донело је следећи

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Предлог расподеле средстава по основу Конкурса за ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ -програми / пројекти спортских клубова / удружења / организација, који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта- за 2016 годину.

2. Одобравају се средства из Фонда културе и физичке културе општине Кикинда за 2016 годину, за ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ -програми / пројекти спортских клубова / удружења / организација, који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта- за 2016 годину у укупном износу од 2.500.000,00 динара, према следећем табеларном приказу:

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ -програми / пројекти спортских клубова / удружења / организација, који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта- за 2016 годину.

Преузмите табелу резултата

 На основу члана 58. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 4/06 – пречишћен текст, број 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Општинско веће општине Кикинда на седници од 01.03.2016. године, донело је следећи

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Предлог по Конкурсу за расподелу средстава из буџета општине Кикинда за ГОДИШЊЕ/РЕДОВНЕ ПРОГРАМЕ суфинансирања потреба у области спорта за 2016 годину.
2. Одобравају се средства из буџета општине Кикинда за 2016 годину – из средстава намењених за ГОДИШЊЕ/РЕДОВНЕ ПРОГРАМЕ -Основне програмске активности спортских клубова/удружења/организација- и за ГОДИШЊЕ/РЕДОВНЕ ПРОГРАМЕ –плаћени спортски тренер, према следећим табеларним прегледима:

Преузмите табеле резултата

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава путем дотација из буџета општине Кикинда за 2016. годину за реализацију пројеката удружења грађана у области развоја и унапређења пољопривреде у општини Кикинда

Преузмите текст конкурса
Преузмите конкурсну документацију
Резултати конкурса

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава путем дотација из буџета општине Кикинда за 2016. годину при реализацији пројеката из области политике за младе од значаја за општину Кикинда

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Резултати конкурса

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

расписуjе

К О Н К У Р С
за суфинансирање програма/проjеката коjи своjим квалитетом доприносе развоjу и презентациjи уметности и културе за 2016. годину

Преузмите текст конкурса и пријавни формулар
Резултати конкурса

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава путем дотација из буџета општине Кикинда за 2016. годину за реализацију манифестације Матурантска парада 2016. у општини Кикинда

Преузмите конкурсну документацију

 На основу члана 58. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 4/06 – пречишћен текст, број 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Општинско веће општине Кикинда на седници од 28.01.2016. године, донело је следећи

З А К Љ У Ч А К

Одобравају се средства из буџета општине Кикинда за 2016. годину – из средстава намењених медијима, за реализацију пројеката подстицања информативних садржаја.

Преузмите текст одлуке

На основу члана 58. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 4/06 – пречишћен текст, број 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Општинско веће општине Кикинда на седници од 28.01.2016. године, донело је следећи


З А К Љ У Ч А К

Одобравају се средства из буџета општине Кикинда за 2016. годину – из средстава намењених удружењима грађана, за реализацију пројеката удружења грађана у области културе, која ће се усмерити према следећем табеларном прегледу:

Преузмите текст одлуке

Комисија за доделу стипендија општине Кикинда, која је именована Решењем председника општине Кикинда бр. V-67-3/2015 на основу члана 23. став 1. алинеја 6. и члана 23в. Правилника о додели стипендија за младе таленте и ученике и студенте слабијег материјалног стања са територије општине Кикинда бр. V-110-14/2008-пречишћен текст и V-110-10/2016, по расписаном конкурсу бр. V-61- 27/2016 који је објављен на огласној табли Општинске управе општине Кикинда, дана 23.12.2015. године, донела је дана 26.01.2016.

О Д Л У К У
о додели стипендија

Преузмите текст одлуке

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС
за расподелу средстава из буџета општине Кикинда
за 2016 годину за суфинансирање

-ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА-
(програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта)

Преузмите конкурсну документацију

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС
за расподелу средстава из буџета општине Кикинда
за 2016 годину за суфинансирање

-ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА-
(ПЛАЋЕНИ СПОРТСКИ ТРЕНЕР)

Преузмите конкурсну документацију

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за расподелу средстава из буџета општине Кикинда
за 2016 годину за суфинансирање

-ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА-
(ОСНОВНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ СПОРТСКИХ КЛУБОВА/УДРУЖЕЊА/ОРГАНИЗАЦИЈА)

Преузмите конкурсну документацију

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава Министарствa пољопривреде и заштите животне средине

Предмет конкурса је додела подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћавање отпада као секундарне сировине или за добијање енергије и за производњу кеса – трегерица за вишекратну употребу за 2015. годину.

На јавни конкурс могу се пријавити:
• оператери постројења за поновно искоришћење, односно третман отпада који имају дозволу у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10),
• произвођачи пластичних кеса – трегерица за вишекратну употребу дебљине преко 20 µm.
Пријаве на конкурс примају се до 31.01.2016. године.
За пријаву на конкурс и детаље потребно је посетити следећи линк: http://www.eko.minpolj.gov.rs/javni-konkurs-za-dodelu-podsticajnih-sredstava/

 Општина Кикинда, Комисија за доделу стипендија, на основу члана 23. став 1. алинеја 3. Правилника о додели стипендија за младе таленте и ученике и студенте слабијег материјалног стања са територије општине Кикинда (бр V-110-14/2008 – пречишћен текст и V-110-10/2015 ) расписује и објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Преузмите текст конкурса

 На основу члана 17, 18. и 20. Закона о јавном информисању и медијима(„Сл.гласник РС“, бр. 83/14)

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање пројеката подстицања информативних садржаја медија за 2016. годину


Конкурсом за суфинансирање пројеката подстицања информативних садржаја медија одобравају се средства за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у писаним или електронским јавним гласилима, који се дистрибуирају или емитују на територији општине Кикинда, а од посебног су значаја за јавно информисање грађана.

Преузмите текст конкурса
Образац 1
Образац 2
Образац пријаве

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава путем дотација из буџета општине Кикинда за 2016. годину за реализацију пројеката удружења грађана у области културе у општини Кикинда.

Преузмите текст конкурса
Преузмите образац пријаве
Преузмите образац предлога пројекта
Преузмите предлог буџета
Преузмите изјаву
Преузмите смернице

 На основу члана 58. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 4/06 – пречишћен текст, број 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12) и Одлуке о наградама и признањима општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 4/94, 7/96, 10/99 и 8/01) Општинско веће општине Кикинда, на седници одржаној дана 02.12.2015.године, донело је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ
ОПШТИНЕ КИКИНДА ЗА 2015. ГОДИНУ

I
Расписује се Конкурс за доделу Годишње награде општине Кикинда за 2015. годину.

II
Годишња награда општине Кикинда додељује се грађанима, предузећима, удружењима грађана и другим организацијама за значајна остварења, нарочито залагање и постигнуте успехе у свим областима живота и рада.

III
Предлог за награђивање могу поднети сва правна и физичка лица и Општинско веће општине Кикинда.
Предлози се достављају у писаном облику, са образложењем и одговарајућом документацијом (диплома, сертификат, похвалница итд.), која би била од значаја за оцену постигнутих успеха.

IV
Предлози за награђивање са документацијом достављају се Општини Кикинда, најкасније до 18.12.2015. године, на адресу:

ОПШТИНА КИКИНДА, канцеларија бр. 78
Трг српских добровољаца 12
23300 Кикинда
са назнаком: ЗА ГОДИШЊУ НАГРАДУ ОПШТИНЕ КИКИНДА


Додатне информације могу се добити у Служби скупштине, председника општине и Општинског већа, на број телефона: 0230 /410 – 112.

Одлука о додели Годишње награде општине Кикинда за 2015. годину
Одлука о додели Награде општине Кикинда за дугогодишње залагање и допринос развоју друштвене заједнице

Конкурс покрајинског фонда за развој пољопривреде

Преузмите текст конкурса

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09), члана 53 и 128 Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15), Локалног акционог плана запошљавања општине Кикинда за 2015. годину (бр. III-04-10-1/15) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2015.годину, на предлог Савтета за запошљавање општине Кикинда

ОПШТИНА КИКИНДА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
дана 25.08.2015. године

расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

Преузмите јавни позив
Преузмите конкурсну документацију

На основу члана 43. став 1. тачка 5. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), члана 9., 70. и 129. Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.12/12, 20/13, 69/14 и 27/15), Локалног акционог плана запошљавања општине Кикинда за 2015. годину (бр. III-04-10-1/15) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2015.годину, на предлог Савтета за запошљавање општине Кикинда

OПШТИНА КИКИНДА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
дана 25.08.2015. године

Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА У 2015. ГОДИНИ - 6 МЕСЕЦИ

Преузмите конкурс
Преузмите захтев

На основу члана 43. став 1. тачка 5. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), члана 9., 70. и 129. Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.12/12, 20/13, 69/14 и 27/15), Локалног акционог плана запошљавања општине Кикинда за 2015. годину (бр. III-04-10-1/15) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2015. годину на предлог Савтета за запошљавање општине Кикинда


ОПШТИНА КИКИНДА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
дана 25.08.2015. године

Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2015. ГОДИНИ - 12 МЕСЕЦИ

Преузмите конкурс
Преузмите захтев

 На основу члана 99 став 1 . Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/09 и 81/09-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и Решења o отуђењу из јавне својине кат. парц.бр. 9538/1, кат. парц.бр. 9538/9 и кат. парц.бр. 9538/29 к.о. Кикинда («Сл.лист Општине Кикинда», број 10/2015 ), расписује

О Г Л А С
ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ кат. парц.бр. 9538/1, кат. парц.бр. 9538/9 и кат. парц.бр. 9538/29 к.о. Кикинда
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

 

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка прикупљањa писаних понуда ради отуђења из јавне својине Општине Кикинда неизграђеног градског грађевинског земљишта уписаног у Лист непокретности бр.3899 к.о. Кикинда и то: парцела број 9538/1 површине од 3ха 19а 82м2 , парцела број 9538/9 површине од 1ха 59а 81м2 и парцела број 9538/29 површине од 1ха 69а 97м2.
Поступак прикупљањa и отварања писаних понуда ће спровести Комисија за спровођење поступка отуђења предметних парцела у јавној својини општине Кикинда.

Почетна цена земљишта из става 1 Огласа износи 408.598,40 евра, што обрачунато у динарима према средњем курсу Народне банке Србије на дан расписивања овог Огласа износи 49.271.696,00 динара.

Парцеле број 9538/1, 9538/9 и 9538/29 се налази у делу града чија намена је одређена Планом детаљне регулације са делове блокова 41 и 43 у Кикинди (“Службени лист општине Кикинда” бр.17/2005 и 33/2013).
Грађевинско подручје обухваћено Планом обухвата простор у југоисточном делу грађевинског реона Кикинде, уз границу грађевинског реона, тј. уз коридор железничке пруге. Бруто површина обухвата Плана износи 19,57 ha.
У оквиру радне зоне извршена је подела на подцелине према карактеристикама технолошког процеса и потенцијалном еколошком оптерећењу, положају објеката на парцели, као и могућем коришћењу различитих видова саобраћаја.

Парцелa бр. 9538/1 к.о. Кикинда налази се у I поодцелини која обухвата део радне зоне омеђен улицама Нова 1, Нова 2, Нова 3 и Нова 4; П=3.2 ha.
Парцеле број 9538/9 и бр. 9538/29 се налазе у II подцелини која обухвата део радне зоне омеђен улицама Нова 1, Нова 2, Нова 3 и Нова 4; П=3.3 ha.

Врста и намена објеката који се могу градити (дозвоњена намена објеката)
Подцелина I – У оквиру подцелине I дозвољена намена објеката подразумева изградњу производно пословних објеката малих и средњих предузећа чија делатност не производи буку, вибрације и загађења, тј. оне врсте делатности које према нивоу еколошког оптерећења могу бити лоциране на рубним деловима стамбених насеља. Према условима добијеним од Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој, за сваки појединачни објекат мора се тражити мишљење надлежног органа о потреби израде процене утицаја. С обзиром да се подцелина I налази најближе становању, у оквиру ове подцелине могу бити лоцирана предузећа за чију делатност (производна или непроизводна) према мишљењу надлежног органа није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину, а у складу са Законом о процени утицаја на животну средину.
Подцелина II – Могу се градити производно пословни објекти малих и средњих предузећа уз претходно обезбеђење доказа и критеријума везаних за заштиту животне средине а у складу са Законом о заштити животне средине и Законом о процени утицаја.
Парцеле бр.9538/9 и бр. 9538/29 отуђују се ради изградње термотехничког и термоенергетског постројења, односно изградње објеката који обезбеђују енергију из обновљивих извора енергије (биомаса, соларнa енергија и др.) чија изградња је дозвољена у Подцелини II.
Највећи степен заузетости на грађевинским парцелама у радним зонама је до 70%. Овим степеном заузетости су обухваћени објекат (објекти), интерне саобраћајнице, платои, паркинзи и остале поплочане површине. Зеленило је процентуално заступљено на парцели са мин 30%. Коефицијенат изграђености за производно пословне објекте на грађевинској парцели је максимум 1.00.
Накнада за отуђење земљишта се обрачунава у еврима и иста се исплаћује у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате у року од тридесет дана (30) дана од дана закључења Уговора .

Најповољнијим понуђачем ће се сматрати oнаj понуђач (правно или физичко лице) који оствари највећи број бодова према следећим критеријумима:
– запосли минимално 200 радника у року од две године од дана закључења Уговора о отуђењу предметних парцела.......25 бодова,
– који, код термотехничког односно термоенергетског постројења, примењује технологију минималног укупног капацитета коогенерације 50 MW електричне енергије и 100 MW топлотне енергије и која има минимум негативног утицаја на животну средину (приказ минумум 3 референце са радом више од пет година).......25 бодова,
– цена по којој би произвођач испоручивао топлотну енергију за ЈП “ТОПЛАНА” Кикинда...........25 бодова,
– који ће изградити топловодни прикључак од коогенеративног постројења до ЈП “ТОПЛАНА” Кикинда и који ће бити спреман да изврши улагања у топловодну мрежу ЈП “ТОПЛАНА” Кикинда........10 бодова
– понуђена цена земљишта ....... 15 бодова.
Понуђачи су дужни да, заједно са понудом, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 10% од почетне цене предметне некретнине према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате , на рачун Општинске управе Општине Кикинда број 840-2023740-41 назив: подрачун за лицитације.
Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити најкасније у року од три дана од дана отварања писане понуде. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у цену некретнине. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.
Писана понуда правног лица мора обавезно да садржи: назив, седиште и број телефона, име овлашћеног лица за заступање и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.
Правно лице уз понуду прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.
Писана понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични бој и број телефона и мора бити потписана, а ако је лице приватни предузетник уз пријаву се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
Понуђач је дужан да, у понуди наведе и врсту делатности коју ће обављати у пословном објекту или објектима које ће изградити на предметном земљишту.
У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.
Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:

1. Адреса: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12.
2. Комисији за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини “Понуда за отуђење кат. парцела број 9538/1, 9538/9 и 9538/29 к.о. Кикинда”

На задњој страни:
3. име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

Рок за подношење пријава је до 19,00 сати, дана 07.07.2015 године.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарницу Општинске управе општине Кикинда, или буду послате препоручено поштом, до наведеног рока.
Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати.
Понуда је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене Огласом или су подаци дати супротно Огласу.
Отварање понуда се спроводи без обзира на број поднетих понуда.
Заинтересована лица могу да изврше увид у План детаљне регулације са делове блокова 41 и 43 у Кикинди (“Службени лист општине Кикинда” бр.17/2005 и 33/2013) сваког радног дана у времену од 10,00 до 12,00 часова.

Контакт особе: Тамара Шкоро, тел. 0230/ 410-196 и Биљана Фелбаб тел. 0230/ 410-124 .

Поступак јавног отварања понуда ће се одржати дана 08.07.2015 године у 11,00 часова у згради Општине Кикинда, сала број 12.

Јавни оглас ће бити објављен у дневном листу “DANAS” недељном локалном листу „Кикиндске новине“, на огласној табли Општине Кикинда и интернет страници општине Кикинда с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу “DANAS”.ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Павле Марков

 На основу члана 99 став 1 . Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/09 и 81/09-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и Решења o отуђењу из јавне својине кат. парц.бр. 9538/20 к.о. Кикинда («Сл.лист Општине Кикинда», број 14/20 ), председник Општине, расписује

О Г Л А С
ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПАРЦ.БР. 9538/20 К.О. КИКИНДА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка прикупљањa писаних понуда ради отуђења из јавне својине Општине Кикинда неизграђеног градског грађевинског земљишта уписаног у Лист непокретности бр.3899 к.о. Кикинда кат. парцела број 9538/20 површине од 4ха 08а 64м2.
Поступак прикупљањa писаних понуда ће спровести Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини општине Кикинда.

Почетна цена земљишта из става 1 Огласа износи 245.184,00 евра, што обрачунато у динарима према средњем курсу Народне банке Србије на дан расписивања овог Огласа износи 29.552.983,73 динара.

Парцела број 9538/20 се налази у делу града чија намена је одређена Планом детаљне регулације са делове блокова 41 и 43 у Кикинди (“Службени лист општине Кикинда” бр.17/2005 и 33/2013).
Грађевинско подручје обухваћено Планом обухвата простор у југоисточном делу грађевинског реона Кикинде, уз границу грађевинског реона, тј. уз коридор железничке пруге. Бруто површина обухвата Плана износи 19,57 ha.
Парцела број 9538/20 се налази у III подцелини која обухвата део радне зоне омеђен улицама Нова 4, Нова 5, Нова 6 и Нова 7; П=4.09 ha,

Правила грађења у радној зони
3.1.1. Врста и намена објеката који се могу градити (Дозвољена намена објеката)
Подцелина III - Овај део радне зоне намењен, између осталог, изградњи производно пословних објеката (производне и непроизводне делатности) и индустријских објеката у складу са условима утврђеним Планом детаљне регулације за делове блокова 41 и 43 у Кикинди.
Комплекс мора бити опремљен неопходном саобраћајном, водном, енергетском и електронском комуникационом инфраструктуром;
3.1.4. Највећи дозвољени степен заузетости и степен изграђености грађевинске парцеле

Највећи степен заузетости на грађевинским парцелама у радним зонама је до 70%. Овим степеном заузетости су обухваћени објекат (објекти), интерне саобраћајнице, платои, паркинзи и остале поплочане површине. Зеленило је процентуално заступљено на парцели са мин 30%. Коефицијенат изграђености за производно пословне објекте на грађевинској парцели је максимум 1.00.“
Накнада за отуђење земљишта се обрачунава у еврима и иста се исплаћује у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате у року од тридесет дана (30) од дана закључења Уговора .

Најповољнијим понуђачем ће се сматрати oнаj понуђач (правно или физичко лице) који оствари највећи број бодова према следећим критеријумима:
– који понуди запошљавање минимално 55 радника након започињања производне делатности.......до 25 бодова,
– који понуди највећу вредност улагања у опрему за обављање производне делатности (минимална вредност улагања у опрему износи 3.000.000,00 евра )......до 25 бодова,
– који понуди проширење капацитета на предметној локацији у најкраћем периоду у циљу максималног искоришћавања исте и запошљавањa већег броја радника ...........до 20 бодова,
– који понуди изградњу производног погона и започињање производње у најдаљем року од девет месеци од издавања грађевинске дозволе или највише дванаест месеци од преноса права својине на предметном земљишту ........до 20 бодова
– који понуди највишу цену земљишта .......до 10 бодова.

Понуђачи су дужни да, заједно са писменом понудом, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 20% од почетне цене предметне некретнине према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате , на рачун Општинске управе Општине Кикинда број 840-2023740-41 назив: подрачун за лицитације.
Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити најкасније у року од три дана од дана одржавања јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у цену земљишта. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.
Писана понуда правног лица мора обавезно да садржи: назив, седиште и број телефона, име овлашћеног лица за заступање и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.
Правно лице уз понуду прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.
Писана понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични бој и број телефона и мора бити потписана, а ако је лице приватни предузетник уз пријаву се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
Понуђач је дужан да, у понуди наведе и врсту делатности коју ће обављати у пословном објекту.
У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.
Понуда на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:

1. Адреса: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12.
2. Комисији за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини, са назнаком: “Понуда за отуђење парцеле број 9538/20 к.о. Кикинда”
На задњој страни:
3. име и презиме/назив и адреса понуђача

Рок за подношење понуда је до 19,00 сати, дана 03.07.2015 годне.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарницу Општинске управе општине Кикинда, или буду послате препоручено поштом, до наведеног рока.
Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати.
Понуда је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене Огласом или су подаци дати супротно Огласу.
Отварање понуда се спроводи без обзира на број поднетих понуда.

Заинтересована лица могу да изврше увид у План детаљне регулације са делове блокова 41 и 43 у Кикинди (“Службени лист општине Кикинда” бр.17/2005 и 33/2013) сваког радног дана у времену од 10,00 до 12,00 часова.
Контакт особе: Тамара Шкоро, тел. 0230/ 410-196 и Биљана Фелбаб тел. 0230/ 410-124 .
Поступак јавног отварања понуда ће се одржати дана 07.07.2015 године у 11,00 часова у згради Општине Кикинда, сала број 12.

Јавни оглас ће бити објављен у дневном листу “DANAS” недељном локалном листу „Кикиндске новине“, на огласној табли Општине Кикинда и интернет страници општине Кикинда с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу “DANAS”.


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Павле Марков

 На основу члана 29. став 1. и став 4. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014), Решења о отуђењу из јавне својине катастарске парцеле број 2662 к.о. Мокрин (“ Службени лист општине Кикинда “ , број 14/2015) и члана 94. Статута општине Кикинда (“ Службени лист општине Кикинда “ , број 04/2006-пречишћени текст, 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009 , 18/2009,7/2010 и 39/2012 ), председник општине Кикинда, расписује

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ОПШТИНЕ КИКИНДА ОБЈЕКТА И ЗЕМЉИШТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 2662 К.О. МОКРИН

РАСПИСУЈЕ се оглас за спровођење поступка отуђења јавним надметањем, укњижена породична стамбена зграда, површине 129 м2, која је у рушевном стању и земљиште под зградом и објектом, површине 129 м2 и земљиште уз зграду и други објекат, површине 367 м2, уписани у Лист непокретности број 750 к.о. Мокрин, на кат. парцела број 2662, површине од 496 м2.
Поступак јавне лицитације ће спровести Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини општине Кикинда.
Тржишна вредност некретнине износи 1041,60 евра, што обрачунато према средњем курсу Народне банке Србије на дан писања овог Огласа износи 125.384,68 динара .
Лицитациони корак износи 500,00 динара.
Горе наведена тржишна вредност некретнине представља почетну цену код јавног надметања.
Накнада за отуђење некретнине се обрачунава у еврима и иста се исплаћује динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате у року од тридесет дана (30) од дана закључења Уговора.
Најповољнијим понуђачем ће се сматрати правно или физичко лице које на јавном надметању понуди највишу цену за куповину непокретности.
Објекат из овог огласа отуђује се у виђеном стању и стицалац се не може позивати на његове физичке недостатке.
Објекат и земљиште на катастарској парцели број 2662 к.о. Мокрин отуђују се из јавне својине искључиво ради привођења планираној намени предвиђеној Планом генералне регулације насеља Мокрин (,,Сл. Лист општине Кикинда“, број 23/2014 и 24/2014).
Предметна парцела се налази у блоку 29 према блоковској поделу на основу Плана генералне регулације насеља Мокрин („Сл. лист општине Кикинда“, бр. 23/2014 и 24/2014). Намењени су породичном становању.
У зони становања дозвољена је изградња пословних објеката - занатских радионица које немају велике просторне захтеве као и које буком и издувним гасовима не оптерећују околину.
Понуђачи су дужни да, заједно са пријавом за јавно надметање, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 10% од почетне цене предметне некретнине према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, на рачун Општинске управе општине Кикинда број 840-2023740-41, назив: подрачун за лицитације.
Свим понуђачима, осим најповољнијем уплаћени депозит ће се вратити најкасније у року од три дана од дана одржавања јавног надметања.Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у цену некретнине.У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.
Пријава правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.
Пријава физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона и мора бити потписана, а ако је лице приватни предузетник уз пријаву се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
Физичко лице уз пријаву прилаже фотокопију личне карте.
У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
1. Адреса:Општина Кикинда, Трг српских добровољаца број 12
Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини општине Кикинда
Подаци о предметној некретнини
На задњој страни
2.име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација и доказ о уплати депозита.
Рок за подношење пријава је до 15,30 сати, дана 03.07.2015 године.
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе општине Кикинда до наведеног рока.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Пријава је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно Огласу.
Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.
Заинтерована лица могу да изврше увид у предметни објекат у договору са радницима надлежног Секретаријата.
Поступак јавног надметања ће се одржати дана 06.07.2015. године у 11,00 часова у згради општине Кикинда, канцеларија број 64.

Јавни оглас ће бити објављен у дневном листу ,,DANAS” и недељном локалном листу ,,Нове кикиндске новине“, на огласној табли општине Кикинда и интернет страници општине Кикинда с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу ,,DANAS” .

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Павле Марков

Општина Кикинда и Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине расписују

Конкурс за доделу краткорочних револвинг кредита за пољопривреду

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава пољопривредним гагаздинствима намењених финансирању обртних средстава ради обезбеђења континуитета пољопривредне активности и превазилажењу недостатака потребних финансијских средстава условљеног сезонским карактером пољопривредне делатности а у циљу подстицања запошљавања.

Преузмите текст конкурса

На основу члана 29 став 1 Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014), Решења o отуђењу из јавне својине објекта и земљишта парц.бр. 4569 («Сл.лист Општине Кикинда», број 26/2014) и члана 94. Статута Општине Кикинда – пречишћен текст («Сл.лист Општине Кикинда», број 4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 и број 39/2012 ), председник Општине, расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА ОБЈЕКАТА И ЗЕМЉИШТА

на  парц.бр. 4569 к.о. Кикинда

Преузмите текст јавног позива

На основу члана 29 став 1 Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014), Решења o отуђењу из јавне својине објекта и земљишта на парц.бр. 2228 к.о. Кикинда у улици Улици краља Петра I бр. 166 («Сл.лист Општине Кикинда», број 26/2014), Закључка Општинског већа бр.II-06-9/2015 од 10.03.2015 године и члана 94. Статута Општине Кикинда – пречишћен текст («Сл.лист Општине Кикинда», број 4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 и број 39/2012 ), председник Општине, расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА OБJEKAТА И ЗЕМЉИШТА
на парц.бр. 2228 к.о. Кикинда у улици Улици краља Петра I бр. 166

 

Преузмите текст јавног позива

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Расписује

Јавни конкурс

За доделу средстава за финансирање програма подршке за спровођење пољопривредне политике, политике руралног развоја општине Кикинда (на основу закона о подстицајима у пољопривреду и руралном развоју чл. 13).

Преузмите текст јавног позива

На основу члана 29 став 1 Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014), Решења o отуђењу гаража из јавне општине Кикинде («Сл.лист Општине Кикинда», број 23/2014) и члана 94. Статута Општине Кикинда – пречишћен текст («Сл.лист Општине Кикинда», број 4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 и број 39/2012 ), председник Општине, расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГАРАЖА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Преузмите текст јавног позива